Përmbledhje e përgjigjeve të dhëna nga vërejtjet në raportet KKT

Sa u përket vërejtjeve të dhëna në raportet e Komitetit kundër torturimit nga Këshilli i Evropës Ju informojmë se:

 

-       Për herë të parë, pas disa raporteve nga KKT, u vërejt përparim pozitiv

 

U vërejt:

 

-       rindërtim i objekteve ekzistuese

-       ndërtimi i kapaciteteve të reja

-       u sollën rregullore të reja

-       dhe u përmirësua statusi i të punësuarve

 

Në njërin nga faktet e vërejtura  përmendet – abuzim në sektorin për sigurim, ku u përpunua Udhëzim për kontrollim të brendshëm, të cilin Udhëzim secili  burg në veçanti duhet ta zbaton.

 

Me aktet e reja ligjore dhe nënligjore, këmbëngulet që të parandalohet dhe të pengohet abuzimi nëpër burgje.

 

Është iniciuar procedurë disiplinore  kundër 42 të punësuarve, ndërsa 5 personave u është ndërprerë marrëdhënia e punës. Gjithashtu është me rëndësi të cekim se, në mënyrë rigoroze po veprohet ndaj të gjithëve të cilët e keqpërdorin detyrën zyrtare dhe sigurinë e të burgosurve.

 

Rekomandimet e dhëna nga Komiteti Evropian për parandalimin e torturës dhe sjelljen jonjerëzorë dhe degraduese ose dënimit, në Raportet nga vizitat e realizuara për periudhën nga 21.09-1.10.2010 dhe nga 21-24.11.2011, kryesisht janë të fokusuara në këto lëmi:

 

-       kushtet e vendosjes në ENP

-       tretmani dhe sjellja ndaj personave të dënuar

-       sigurimi shëndetësorë i personave të dënuar

-       menaxhimi me ENP

-       numri dhe kapaciteti i të punësuarve në ENP

 

Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve,  në pajtim me rekomandimet e dhëna, në vazhdimësi ndërmerr masa dhe aktivitete për përmirësimin e gjendjes së sistemit  të burgjeve në Republikën e Maqedonisë.

 

-       Janë siguruar mjete prej 2,100,000,00 euro dhe pritet të fillohet me realizimin e IPA Projektit 2009, me të cilin përkrahet përpunimi i Strategjisë Nacionale për zhvillimin e sistemit të burgjeve në RM, me të cilin do të identifikohen aspektet pozitive dhe negative në funksionimin e sistemit të tërësishëm të burgjeve, dhe mbi bazë të gjendjes ekzistuese, do të vendosen qëllime konkrete dhe do të ofrohen zgjidhje reale për përmirësimin e gjendjes.

 

AKTIVITETE QË JANË NDËRMARRË PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE  PËR VENDOSJEN E PERSONAVE TË BURGOSUR:

 

-       Është bërë rinovim i plotë i krahut të dytë  me kapacitet prej 140 personave të dënuar, i cili në qershor të vitit 2012 është lëshuar në përdorim.

-       Ka përfunduar rinovimi komplet i krahut të pestë dhe i kullave të rojtarëve.

-       Departamenti mjekësor për pacientët (Ambulanca) është rinovuar plotësisht, është lyer me gëlqere, janë vënë në funksion banje e re dhe tualet, dhe është bërë dezinfektim, deratizim dhe dezinsektim në të gjithë objektin. 

 

Projekti: “Rindërtim i Enteve Ndëshkimore-Përmirësuese në Republikën e Maqedonisë”   Vlera e projektit arin 52,000,000 euro, prej të cilave 46,000,000 euro janë hua e Bankës për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës dhe 6,000,000 euro janë pjesëmarrje e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Në kuadër të këtij projekti do të ndërtohen ose rinovohen 63,000 metra  katrorë, gjegjësisht kjo përfshinë rindërtim, rinovim dhe ndërtim të objekteve të reja në katër ente edhe ate: SHNP Idrizovë, SHNE Tetovë, Burgu Shkup dhe Burgu Kumanovë.

 

 Ndërtimi i objekteve në kompleksin e Burgut Kumanovë është në fazë përfunduese dhe pritet në fillim të vitit të ardhshëm  të vihet në përdorim.

Ndërtimi i fazës së parë i SHNP Idrizovë do të fillon në fillim të vitit të ardhshëm.

 

Me realizimin e këtij Projekti në masë të dukshme do të rriten  kapacitetet e enteve ndëshkimore-përmirësuese dhe do të mundësohen kushte për qëndrim të personave të dënuar në pajtim me standardet evropiane.

 

Projekti IPA 2010 për Vënien e shërbimit të posaçëm të probacionit në Republikën e Maqedonisë  në kuadër të së cilit janë përfshirë aktivitete për përgatitjen e Ligjit për Probacion dhe vënia e shërbimit të probacionit në RM.

Në vijim është përgatitja e Strategjisë për zhvillimin e Shërbimit të probacionit në RM dhe implikime fiskale  për implementimin e tij, i cili duhet të përfundon deri në mars të vitit 2013-të, para fillimit të Projektit IPA  2010.

Me vënien e shërbimit të probacionit  do të zvogëlohet numri i popullsisë së burgjeve dhe do të mundësohet shqiptimi i masave alternative të dënimit në praktikë.

 

 

AKTIVITETET PËR PËRMIRËSIMIN E MËNYRËS TË PERSONAVE TË GJYKUAR

 

Në dejtim të ngritjes së procesit për kryerje të sankcioneve dhe përmirësimine personave të gjykuar gjatë vitit 2011është vërtetuar mënyra  legjislative me të cilën rregullohet kryerja e sankcioneve, ndër të tjera vecanërisht Rregullorja për rregullimin, klasifikimin dhe ekstradimin e personave të gjykuar në objektet  e të dënuarëve për përmirësim (Gazeta zyrtare e RM 173/2011),

Rregullorja për mënyrën e shfrytëzimin e qëllimeve të personave të dënuar (Gazeta zyrtare e RM 173/2011), dhe Rendi shtëpiak i unifikuar për të gjitha vendbanimet i cili hyri në fuqi në janar të vitit 2012. Gjithashtu, është përpunuar instrument për vlerësimin e rreziqeve nga revidimi dhe identifikohen nevojat e personave të gjykuar për kohën e realizimit  të dënimin me burg.

Megjithatë, janë përpunuar, dhe nga nëntori 2012 në të gjitha Drejtoritë e SHtëpive Përmirësuese aktivisht ndryshohen Procese dhe Protokole për qasjen dhe punën e DSHP.

Me sjelljen e aktve me të cilat regullohet kryerja e sankcioneve të dhëna, janë kritere të unifikuara për trajtim të personave të gjykuar pa dallim në cilin ndërtesë  e kryejë dënimin me burg dhe zgjedhjen e problemeve konkrete me të cilat sektori për risocializim ndeshet në hap me punët e tyre të përditshme.

 

 

 

AKTIVITETET E MARA PËR PËRMIRËSIMIN E MBROJTES SHËNDETËSORE TË PERSONAVE TË GJYKUAR

 

Është përpunuar strategji për mbrojtjen shëndetësore të personave të dënuar, e cila i është dorëzuar Qeverisë për miratim.Me qëllim të tejkalimit të problemit për mungesën e personelit mjekësor në DShP të Idrizovës, përvec pesë mjekëve dhe motrave midicinale të cilët janë me punë të regullt, në mënyrë volontere janë angazhuar edhe dy mjekë dhe katër motra medicinal.

Aktivitetet e marra për rregullimin e kapacitetit të të punësuarëve në  DSHP

Duke mar parasyshë kryerjen e puneve dhe aftësitë e kuadrit udhëheqës në burgjet e Maqedonisë janë marë këto hapa:

-në bashkëpunim me Ambasadën e Holandës në kuadër të proektit “Ndërtimi i kapaciteteve  në menaxhimin e mesëm të KPU” nga ana e UIS janë realizuar më tepër trajnime në menaxhimin e mesëm në të gjitha  DSHP.

-në kuadër të proektit IPA 2009 me kërkesë të UIS-it janë siguruar mjete të veçanta për mbajtjen e trajnimve të veçanta për menaxhim me të cilat do të përfshihen si drejtorët e shtëpive gjithashtu edhe menxhmenti I mesëm në të gjitha shtëpitë.

- Janë mare të gjitha masat për renditjen e personelit në sektorin e sigurimit në institucionet me çka është ngritur numri i të punësuarve të cilët punojnë me ndërrime ,

- ende është në fuqi vendimi I Qeverisë së RM me të cilën e angazhohet Ministria e Financave të jep pëlqim për plotësimin e vendeve të zbrasta në DSHP dhe VPU me qëllim të pensionimit, ndërprerjes së marrëdhënies së punës etj.

- deri në dhënien e pëlqimin e angazhimit të personelit të ri me afat të përhershëm të marrëdhënieve të punës. Në KPD të Idrizovës angazhohen persona professional në bazë të Kontratës për volontim,  mes të cilëve është angazhuar edhe psikolog me çka është kryer edhe kompeltetimi I ekipit professional.

-KPU është e obliguar të përagatit Plan vjetor për qasje të drejtë të bashkësive me çka do të duhej të udhëhiqet llogari për qasje të drejtë të nacionaliteteve të bashkësive gjatë punësimeve të reja.

- Është sjellë Program i veçantë që në mënyrë të patjetërsueshëm të bëhet trajnimi I të punësuarëve fillestar në KPU dhe VPU ku në pajtim me kontinuitetin duhet  realizohen trajnime të personelit të burgut.

Me qëllim të vendosjes së sistemit kontrollues efikas në KPU nga ana e UIS-it është përpunuar Urdhër për kontrollin e brendshëm të sistemit në KPU dhe VPU në mënyrë të veçantë, urdhër i cili i ndërlidh të gjitha llojet e kontrolleve gjatë punës në KPU dhe VPU, me çka mundësohen kushte për realizimin e procesit të punës në pajtueshmëri me regullativën ligjore dhe nënligjore.

 

 

AKTIVITETET E MARA PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPCIONIT NË KPU

 

-është përpunuar Plan akcional për ndërprerjen dhe luftën kundër korupcionit te të punësuarit në KPU dhe VPU, I cili është sjellë në vitin 2009 dhe në mënyrë kontinuitive janë marë aktivitete për implementimin dhe vendosjen e masave preventive, kontrolla dhe zbatimi efikas me çfaqjen e aktiviteteve koruptive tek te të punësuarit në drejtoritë e shtëpive përmirësuese.

- funksioni telefoni për paraqitje të korupsionit në të cilin mund të paraqiten ndodhitë korruptive në KPU dhe VPU në Republikën e Maqedinisë.

-Janë përgaditur Standarde  operative  procedurale për qasjen e nëpunësve shtetëror në UIS dhe KPU dhe VPU, në rast të paraqitjes së veprës penale lidhur me sjelljen koruptive të cilat në mënyrë active ndryshojnë në të gjitha drejtoritë e shtëpive përmirësuese.


22.Dec.2012